Lp. Harmonogram OKK - Temat Kursu Termin
1 Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV. 2-3.06.2020
2 Badania eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych powyżej 1kV. 16-17.04.2020
3 Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do i powyżej 1kV. 24-26.02.2020
2-4.03.2020
11-13.05.2020
4 Eksploatacja urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia w izolacji SF6. 16-17.04.2020
5 Zasady wykonywania badań i pomiarów eksploatacyjnych w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych. 2-3.07.2020
6 Eksploatacja stacji wysokich napięć. Kurs dla elektromonterów. 15-17.06.2020
7 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych WN (dla dozoru). 24-25.09.2020
8 Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych SN i nN (dla dozoru). 1-2.04.2020
9 Eksploatacja stacji najwyższych napięć (dla dyżurnych stacji). 27-29.04.2020
10 Budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia. 17-18.03.2020
27-28.10.2020
11 Eksploatacja wyłączników próżniowych. 18-19.06.2020
12 Pomiary i badania diagnostyczne transformatorów. 2-3.07.2020
13 Lokalizacja uszkodzeń i pomiary diagnostyczne kabli elektroenergetycznych. 1-2.04.2020
1-2.10.2020
14 Bezpieczeństwo pracy w energetyce: prowadzenie prac w warunkach szczególnego zagrożenia. 2-3.06.2020
15 Badania okresowe elektronarzędzi i sprzętu elektroizolacyjnego (zakończone wydaniem certyfikatu uprawniającego do ich wykonywania). 18-19.02.2020
23-24.03.2020
16 Ocena zgodności wyrobów maszyn i urządzeń, oraz sprzętu ochronnego z minimalnymi wymaganiami bezpieczenstwa. 19.06.2020
17 Technika utrzymania sieci. Kurs dla elektromonterów pogotowia energetycznego. 16-18.03.2020
26-28.10.2020
18 Prowadzenie ruchu sieci, kurs doskonalący dla dyspozytorów. 19-22.05.2020
24-27.11.2020
19 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w zakresie nowych technologii i osprzętu nN (ASXSn) i SN - typu PAS, EXCEL, AXCES, BLL-X, BLT-X, SAXKA- kurs dla elektromonterów. 11-13.03.2020
21-23.10.2020
20 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy, dla elektromonterów zajmujących się budową, remontem, konserwacją i eksploatacją linii napowietrznych (oświetleniem ulicznym). 6-7.05.2020
26-27.11.2020
21 Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi w zakresie nowych technologii i osprzętu nN i SN - typ PAS, EXCEL, AXCES - kurs doskonalący dla dozoru. 1-2.04.2020
22 Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia - kurs podstawowy. 24-28.02.2020
20-24.04.2020
23 Montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia - kurs doskonalący. 16-18.03.2020
1-3.07.2020
24 Montaż osprzętu linii kablowych niskiego i średniego napięcia firmy Cellpack. 23-24.04.2020
25 Montaż głowic konektorowych kabli SN Raychem, 3M, Euromold. 5-7.10.2020
26 Obsługa i utrzymanie GPZ, stacji transformatorowych SN oraz linii i rozdzielni SN/nN. 25-27.03.2020
17-19.11.2020
27 Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 9-10.03.2020
7-8.05.2020
28 Samowola budowlana i jej konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego. 17.06.2020
29 Projektowanie i eksploatacja instalacji elektrycznych dla dozoru. 2-3.06.2020
30 Kosztorysowanie robót w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (z wykorzystaniem programu NORMA PRO) 16-18.03.2020
31 Kurs dla kadry kierowniczej (dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 18-19.06.2020
29-30.09.2020
32 Prawo energetyczne - ustawa i akty wykonawcze. 3.06.2020
33 Praktyczne wykorzystanie służebności przesyłu i innych uregulowań prawnych w realizacji inwestycji sieciowych, wobec roszczeń odszkodowawczych. 12-13.05.2020
34 Negocjacje z właścicielami nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyło,we (nowo budowane). 11-12.05.2020
35 Automatyzacja pracy sieci SN - budowa, dobór i zastosowanie reklozerów. 27-28.04.2020
29-30.09.2020
36 Eksploatacja zabezpieczeń cyfrowych różnicowych 22-23.06.2020
37 Eksploatacja zabezpieczeń cyfrowych typu MiCOM. 1-3.07.2020
38 Podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych sieci rozdzielczych. 15-17.04.2020
39 Pomiary termograficzne w urządzeniach energetycznych. 6-7.05.2020
40 Budowa i eksploatacja układów pomiarowych bezpośrednich. 6-8.05.2020
41 Budowa i eksploatacja układów pomiarowych przekładnikowych. 21-24.04.2020
17-20.08.2020
1-4.12.2020
42 Budowa i eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej - półpośrednich. 19-21.05.2020
5-7.10.2020
43 Szkolenie w zakresie NPEE - przepisy oraz praktyczne wskazówki prawidłowego prowadzenia i dokumentowania kontroli. 11-12.05.2020
44 Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych. 12.05.2020
45 Komunikacja z trudnym klientem, obsługa windykacji (aspekt prawny, rozwiązywanie konfliktów). 3.09.2020
46 Zmiany modelu funkcjonowania rynku energii w Polsce. 4.09.2020
47 Profesjonalna obsługa zgłoszeń dot. realizacji umów o świadczenie usług dystrybucyjnych, windykacji i reklamacji. 16-17.11.2020
48 Fotowoltaika - przepisy, zasady eksploatacji, rozliczenia z dystrybutorem. 28-30.09.2020<
49 Standardy jakościowe energii elektrycznej. 26-27.05.2020
50 Parametry techniczne energii elektrycznej. 15-16.10.2020
51 Obsługa podestów ruchomych przejezdnych z egzaminem UDT. 9-12.03.2020
21-24.04.2020
52 Obsługa żurawi przewoźnych z egzaminem UDT. 19-21.05.2020
53 Obsługa żurawi samojezdnych z egzaminem UDT. 19-22.05.2020
54 Pomocnik operatora dźwignic - hakowy. 20.05.2020
55 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z egzaminem UDT. 9-12.03.2020
24-27.11.2020
56 Obsługa wciągników, wciągarek i suwnic ogólnego przeznaczenia z egzaminem UDT. 17-19.06.2020
57 Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia z egzaminem UDT. 3-6.03.2020
30.06-3.07.2020
58 Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych z egzaminem UDT. 21-24.04.2020
59 Konserwacja żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych z egzaminem UDT. 5-9.10.2020
60 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia wraz z egzaminem UDT. 12-16.10.2020
61 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napedem podnoszenia. 22-26.06.2020
62 Kurs AUTOCAD podstawowy z wydaniem certyfikatu AUTODESK. 25-27.03.2020
63 Kurs AUTOCAD dla zaawansowanych (2D) z wydaniem certyfikatu AUTODESK. 27-29.04.2020
22-24.06.2020
64 Kurs AUTOCAD - modelowanie 3D z wydaniem certyfikatu AUTODESK. 25-27.05.2020
28-30.09.2020
65 Doskonalenie umiejętności kierowniczych dla koordynatorów, liderów grup, kierowników regionalnych (warsztaty). 8-9.06.2020
66 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi - motywacje, ocenianie. 22-23.06.2020
67 Sztuka prowadzenia negocjacji z elementami asertywności. 8-9.09.2020
68 Psychospołeczne zagrożenia zawodowe - skuteczne narzędzia do ich badania i profilaktyka. 4-5.06.2020
69 Prawo budowlane ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z budową i modernizacją przyłączy i sieci elektroenergetycznych. 6-7.04.2020
9-10.09.2020
70 Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych. Kurs dla elektromonterów. 25-27.03.2020
23-25.09.2020
71 Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 22-23.06.2020
72 Zamówienia publiczne w praktyce - aktualne uwarunkowania prawne. 16-17.04.2020
73 Okresowe szkolenia BHP na różnych stanowiskach pracy. wg. napływu zgłoszeń
Lp. Harmonogram ASTRA - temat Kursu Termin
1 Skuteczne metody sprzedaży i obsługi klienta - doskonalenie strategii marketingowej firmy. 4-5.05.2020
2 Prawo pracy w 2020 r. 3.04.2020
3 Praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców. 5.05.2020
4 Szkolenie w zakresie praktyki żywienia zbiorowego - zarządzanie jakością i procesem żywienia, dietetyka. 5.06.2020
5 Okresowe szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. 4-5.05.2020
6 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. 25-26.05.2020
7 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. 30.03.2020
8 Okresowe szkolenie BHP dla pracowników na stanowisku robotniczym. 31.03.2020
9 Pozysaknie tytułu prawnego do nieruchomości w trybie administracyjnym. 31.03.2020
10 Roszczenia właścicieli gruntów zajętych przez urządzenia przesyłowe służące do dostarczania mediów. 30.03.2020
11 Prawne aspekty zawierania umów przez przedsiębiorstwa i sposoby ich zabezpieczeń. 3.04.2020
12 Metodyka instruktażu stanowiskowego. 5.05.2020
13 Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. 4.06.2020
14 Badania elektroizolacyjnego sprzętu BHP. 20.04.2020
15 Szkolenie dla pilarzy. 27-29.04.2020
16 Fluidalne spalania węgla. Budowa i eksploatacja kotłów. 8-9.06.2020
17 Remont armatury energetycznej. 16-17.11.2020
18 Remont turbin średniej mocy i układu przepływowego. 24-25.11.2020
19 Obsługa i diagnostyka telesterowania RL64D firmy ZPBE Energopomiar-Elektryka. 25-26.06.2020